“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสพ.เพชรบูรณ์ เขต 3โดยมี ธุรการในสังกัด สพ.เพชรบูรณ์ เขต 3 ธุรการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมทักษะงานสารบรรณ เสริมทักษะการใช้งาน เรื่อง Smart office เสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ธุรการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในสังกัด

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 นำโดย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3และบุคลากร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม/รับทราบรายงานความเสียหายที่เกิดขึ้น และให้กำลังใจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโนอึล ได้แก่ โรงเรียนโคกรังน้อย,โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว,โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ และโรงเรียนบ้านวังไผ่ อำเภอวิเชียรบุรี

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัยและบรรยายพิเศษ นโยบายพิเศษสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย’’ โดยมี นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูปฐมวัยในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อเรียนรู้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัย เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะแบบกระบวนการ (Process Art ) เพื่อส่งเสริม EF และนำกิจกรรมที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัยต่อไป ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการดำเนินงานของสถาศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 17 กันยาย 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2563  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่วมตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบรรยายพิเศษ ของศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษและให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำราญ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2563

   วันที่ 16 กันยายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษา      สู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50 และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร         ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และ            ความต้องการของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม           โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 

Read more