การประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการดำเนินงานของสถาศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 17 กันยาย 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2563  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่วมตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreการประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการดำเนินงานของสถาศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบรรยายพิเศษ ของศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังบรรยายพิเศษและให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนโคกสำราญ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

Read moreโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2563

   วันที่ 16 กันยายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษา      สู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 34/2563

การอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50 และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร         ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และ            ความต้องการของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม           โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
 

Read moreการอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50

ประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิจารณากลั่นกรองการย้าย ตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมบึงสามพัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read moreประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู