โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมสัญจร”

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.45น. ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประธานในพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” พร้อมด้วย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและศึกษานิเทศก์ โดยมี นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร” เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตร “บทบาทเยาวชนยุคใหม่ ในศตวรรษที่ 21” ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองทราย ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 37/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 

Read more

การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 รับประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้บริหารการศึกษา ให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลการในสำนักงาน คณะครูและนักเรียนร่วมกันนำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการประกอบการประเมิน พร้อมกิจกรรมของนักเรียน ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

 

เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตร โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เพื่อ สร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะช่วยพลักดันให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการมีพลังสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม และร่วมกันรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์พระสุธีวัชราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การนำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

29 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอนวัตกรรมในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ รร.คุณภาพประจำตำบล เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายธีรภัทธ์ ภาวะรีย์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ เพื่อการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

Read more

“พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563

วันที่ 23 กันยายน 2563 (เวลา 08.00 – 10.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษา รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 35/2563 เพื่อติดตามข่าวสาร นโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจาก สพฐ. และประชุมเสวนาสภากาแฟ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มงานต่างๆ ปัญหา แนวทางการดำเนินงานฯ หารือข้อราชการที่สำคัญๆ กับทีมบริหารฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะการปฏิบัติงานธุรการผู้ปฏิบัติงานธุรการและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสพ.เพชรบูรณ์ เขต 3โดยมี ธุรการในสังกัด สพ.เพชรบูรณ์ เขต 3 ธุรการโรงเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรม เพื่อเสริมทักษะงานสารบรรณ เสริมทักษะการใช้งาน เรื่อง Smart office เสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ธุรการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

Read more