การตรวจสอบข้อมูลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบคะแนน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3

หากโรงเรียนใดไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าข้อมูลถูกต้อง

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)