ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

สถิติรับสมัครพนักงานราชการ

ที่วิชาเอกวันที่สมัครสอบรวม
5 ส.ค.626 ส.ค.627 ส.ค.628 ส.ค.629 ส.ค.62
1สังคมศึกษา2222 1992395
2วิทยาศาสตร์11550 533546299
3ปฐมวัย53 36201624149
4ภาษาอังกฤษ56 27162329151
5ประถมศึกษา9 272222
6ภาษาไทย15 1263541
7คณิตศาสตร์4332 231628142
8คอมพิวเตอร์76 32152427174
รวม389213 1591281841,073

ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

เพื่อผลประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิต ให้ผู้สมัครดำเนินการประสานสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การรับรองการนับหน่วยกิตในระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ของผู้สมัคร กรณี วุฒิ หรือวิชาเอกของผู้สมัครสอบแตกต่างจากคุณวุฒิหรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร นอกจากนี้อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcriptเป็นรายวิชาว่ารายวิชาใดที่ผู้สมัครได้ศึกษา มีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นำมานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร

ประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562
1. วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
2. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์
3. วิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม
4. วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
5. วิชาเอกประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแควป่าสัก
6. วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี
7. วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านม่วงชุม
8. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาตะกุด

ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอให้บุคลากรในสังกัด/ประชาชน/ผู้รับบริการ เข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   <– คลิก –>

นับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561

นับถอยหลังสู่การสอบ NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 6 มีนาคม 2562

-170วัน -7ชั่วโมง -29นาที -14วินาที

Read moreนับถอยหลังสอบ NT ปีการศึกษา 2561