ประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมการบริหารงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมี รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.3000087906893874