กิจกรรม Open house จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Open house จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ 2 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครู และโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องรุ่นที่ ๒ ซึ่งโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ TSQP จำนวน ๙ โรงเรียน ได้มีการจัดกิจกรรม Open house ขึ้น เพื่อดำเนินการพัฒนากลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ให้มีการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) สามารถบริหารจัดการตนเอง ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ ๒๑ ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2991128994456432