ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านซับน้อย

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซับน้อย รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสมและร่วมรับชมกิจกรรมกีฬาสีภายในของโรงเรียนบ้านซับน้อย  ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์