ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ โดยมี นายโกศล  สีไพร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้  รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้  ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2963097670592898&type=3