ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง โดยมีนายทรงเกียรติ  สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2962434740659191&type=3