ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเขาพลวง

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเขาพลวง พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์ , นางบูลยาวี ทุยไชยสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากร สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีนายกัน  อินพร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเขาพลวง รับการตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา    ( Covid-19 ) ให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) และสอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching  strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning  process) และสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านเขาพลวง  ตำบลสระแก้ว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2962409417328390&type=3