ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร โดยมีนายเดชา กลมเกลา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร ร่วมตอนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Intregrated learning) ทั้งรูปแบบ On air Online และ On hand เพื่อไม่ให้นักเรียนไม่หยุดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาด ระลอกที่ 2 ของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ณ โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2942861989283133