การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference

// เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบทางไกล Video Conference พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคาลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อ นำนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( Covid-19 ) ไปปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรูบรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2933893433513322