การประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564 โดยมี นางชฎากรณื บรรเลงรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถานศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน จำนวนนักเรียนต่อห้อง สัดส่วนการรับนักเรียน เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน มาตรการป้องกันป้องปรามกำกับติดตามการรับนักเรียน รวมถึงการสำมะโนประชากรเด็กที่เกิดปี พ.ศ. 2557 และพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2932176683684997