การประชุม ธุรการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3เป็นประธานการประชุมธุรการและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการประจำกลุ่ม สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมี ดร.บูลยาวี ทุยไชยสง รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เจ้าพนักงานธุรการและลูกจ้างชั่วคราว เข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมทักษะงานสารบรรณ เสริมทักษะการใช้งาน เรื่อง Smart office เสริมสร้างความรู้และแนวปฏิบัติงานในการทำหน้าที่ธุรการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2944902812412384