การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563 ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษา เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( พ.ศ.2563-2565 ) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ฟลอร่าล์ฮิลล์ เขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2924027047833294