การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุม พิจารณาจัดตั้ง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน โดยมี คณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมหนองไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set?vanity=prpbn3&set=a.2893571800878819