การประชุมคณะกรรมการสรรหาและการเลือก กตปน.

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดร.ไท  พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ด้าน ณ ห้องประชุมหนองไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2891773624391970