ประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมประธานศูนย์ประสานงานอำเภอและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีประธานศูนย์ประสานงานอำเภอและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ เข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค์และแนวทางการพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2878713659031300