ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอศรีเทพ ประจำปี 2563

เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาวิชาการ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือ เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนการศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอศรีเทพทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2866275893608410