ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านตีบใต้

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3 ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเน้นกิจกรรม (activity) สอดแทรกเทคนิควิธีการหรือกลวิธีการสอน (teaching strategies) เพื่อให้ผู้เรียน มีกระบวนการเรียนรู้ (learning process) สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เมาะสมและเยี่ยมชมอาคารสิ่งปลุกสร้างหลังใหม่ ณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

https://web.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2863374380565228