อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัย (Executive Functions : EF)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัยและบรรยายพิเศษ นโยบายพิเศษสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย’’ โดยมี นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และครูปฐมวัยในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อเรียนรู้การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมอง ในเด็กปฐมวัย เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค์ กิจกรรมศิลปะแบบกระบวนการ (Process Art ) เพื่อส่งเสริม EF และนำกิจกรรมที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับเด็กปฐมวัยต่อไป ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3


https://www.facebook.com/media/set/?vanity=prpbn3&set=a.2839135562989110