การประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการดำเนินงานของสถาศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 17 กันยาย 2563 ดร.สมศักดิ์  ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ครั้งที่ 1/2563  โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ร่วมตรวจและให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูล ณ ห้องประชุมบึงสามพัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3