การอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อเพิ่มนโยบายการปรับสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา : สายสามัญให้เป็น 50:50 และบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นายศุภกร วิแสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากร         ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนในสังกัด เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด และ            ความต้องการของตนเองก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม           โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์