โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่การบริการ จัดการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day)เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม 5 ส.(Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4/2563 ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสู่การบริการจัดการสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 4/2563 เพื่อทำความสะอาดสำนักงานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)และร่วมกันปลูกต้นไม้ ด้านหน้าและภายในสำนักงาน เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3