การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ “บริษัทสร้างการดีของโรงเรียนสุจริต”

   เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธาน การประกวดกิจกรรมการเรียนรู้ “บริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริต”โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตขึ้นเอง มานำเสนอและจัดจำหน่าย ตามแนวทางของ “บริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริต”โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3