ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

                ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น 

                บัดนี้ สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศษึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แล้ว ระหว่างวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วยนี้