ประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะมีการรับสมัครระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 นั้น

เนื่องจากมีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 5)ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ข้อ 2(1) ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงประกาศเลื่อนกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย ประกาศเลื่อกำหนดการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา