การตรวจสอบข้อมูลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2562 ขอให้โรงเรียนได้ตรวจสอบคะแนน O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3

หากโรงเรียนใดไม่ถูกต้องขอให้แจ้งกลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2563 หากพ้นกำหนดถือว่าข้อมูลถูกต้อง