ประกาศ เรื่อง การให้คะแนนตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

คะแนนย้ายครู สพป.พช.3 ปฏิทินชี้แจงรายละเอียดตามข้อทักท้วง ประกาศคะแนนย้ายตามองค์ประกอบ 2563