ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานการนิเทศติดตามและประเมินผลตามนโยบายมาตรการและแนวทางขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์ วิพากษ์และสรุปผลการนิเทศ ติดตาม เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมวิเชียรบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม