กิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Count Down นับถอยหลังการสอบ O-NET ประจำปี 2562 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพผู้เรียนที่ทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญและขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นเป้าหมายสูงสุด คือ นักเรียนคุณภาพซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งใน 4Q “เราจึงต้องรวมพลัง พร้อมใจกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ” โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด บุคลากรทางการศึกษา คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม