ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณา และประกาศให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางในการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม