การประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง, ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง, ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว และภาคบ่าย (เวลา 13.00 – 17.00 น.)  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการสระประดู่ ศูนย์พัฒนาวิชาการพุเตยพุขาม ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่วังใหญ่ภูน้ำหยด และศูนย์พัฒนาวิชาการซับสมบูรณ์ซับน้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนชมชนบ้านพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม