การประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ (อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมสัญจร เครือข่าย 4 อำเภอ โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เพื่อประกาศนโยบาย มาตรการและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า (เวลา 08.00 – 12.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี, ศูนย์พัฒนาวิชาการวังโบสถ์บ่อไทย, ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง และศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร และภาคบ่าย (เวลา 13.00 – 17.00 น.) ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำศูนย์พัฒนาวิชาการหนองไผ่, ศูนย์พัฒนาวิชาการห้วยโป่ง-ยางงาม และศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน กม.35 อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม