ประชุมวางแผนการสร้างเครื่องมือการนิเทศฯ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มสิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, ดร.วิทยา เกษาอาจ ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ และศึกษานิเทศก์ ประชุมวางแผนการสร้างเครื่องมือการนิเทศฯ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3