ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 (เวลา 08.30 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม โดยคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ใช้หลักการแบบองค์รวม (Holistic) ในการติดตามตรวจสอบ ประเมิน และนิเทศการศึกษาตามภารกิจของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 และโรงเรียนในสังกัดที่มุ่งผลการพัฒนาองค์กรในภาพรวม ให้มีการขับเคลื่อนโดยสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง วางแผนและดำเนินงานตามแผนที่กำหนด พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายคุณภาพ ได้แก่ สำนักงานคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา, รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3,  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอ 4 อำเภอ, ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 22 ศูนย์, ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 55 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังแนวการขับเคลื่อนและบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาจากเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. ต้นแบบ โดยมี นางเพชรี ชัยมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.เลย เขต 3 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม