สรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562

                ด้วย งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ ดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปวันลาของข้าราชการครู และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562  (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562)เพื่อบันทึกข้อมูลลงแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 และ ก.ค.ศ.16 รวมถึงทะเบียนลูกจ้างประจำ ในสังกัด

                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต  3 จึงขอให้โรงเรียนสำรวจ/สรุปวันลาของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ส่งถึงกลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้