ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัดสังกัด ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเอง ผ่านเว็บไซต์ www.edc.moe.go.th โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 พร้อมทั้งให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่นในสังกัด เพื่อให้ฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  สอดคล้องตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ดำเนินการได้ในระหว่างวันที่ 23-27 ตุลาคม 2562 นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 จึงแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลตนเองให้แล้วเสร็จ ในระหว่าง วัน และเวลาที่กำหนด