ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการรายงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานการรายงานการบริหารจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อพิจารณากลั่นกรองการจัดทำรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาตามแบบรายงานและเอกสารหลักฐานประกอบที่กำหนด การติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัดและคณะทำงานผู้รับผิดชอบและกำกับตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม