พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 238 ชุด และอุปกรณ์กีฬา แก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละคร

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เวลา 10.45 น.) ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 238 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละคร ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีนักเรียน 238 คน ครูและบุคลากร 14 คน โดยเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นต้นแบบในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้นำไปปรับใช้กับตนเองในการดำรงตนในสังคม ต่อไป


ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลวังโป่ง และโรงพยาบาลหนองไผ่ ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียน กับพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนและประชาชน เป็นล้นพ้น โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และนายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพชรละคร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านเพชรละคร ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม