ประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Mock Assessment )

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Mock Assessment ) แก่โรงเรียนที่ครบรอบการประเมิน ที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้ารับการประเมินฯรอบสี่ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 17 โรง มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทบทวน แนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินฯแนวใหม่ รวมทั้งตรวจสอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยกรรมการประเมินฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินจากสพฐ.ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการประเมินฯ จำนวน 30 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานประกัน ทั้ง 17 โรงเรียนๆ ละ 2 คน จำนวน 34 คน รวมทั้งสิ้น 64 คน ณ ห้องประชุมโดม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม