โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล Best Practice โรงเรียนบ้านพญาวัง

วันที่ 13 กันยายน 2562 (เวลา 13.30 น.) ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ผู้แทน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice โรงเรียนบ้านพญาวัง ศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง มีผลงานที่โดดเด่น เช่น โครงการเปิดบ้านวิชาการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการเข้าค่ายลูกเสือสำรองและลูกเสือสามัญ ด้านนักเรียน เช่น การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการคุณธรรม ประกวดภาพยนตร์สั้น การแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage เป็นต้น และได้ชื่นชมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ให้ความร่วมมือช่วยกันพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีคุณภาพสืบไป โดยมี นายเฉลียว ซาทรง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม