โครงการลูกจ้างจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 13 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลูกจ้างจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสนองพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านที่ 4 การเป็นพลเมืองดี และเป็นต้นแบบให้โรงเรียนในสังกัด เพื่อช่วยเหลืองานซึ่งอาจมีข้อจำกัดด้านบุคลากร ความสามารถ ความถนัดเฉพาะบุคคล และเสริมสร้างความรักสามัคคี และมีการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ โดยมี ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 กล่าวคำรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ลูกจ้างสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม นำร่อง ศูนย์พัฒนาวิชาการละ 1 คน จำนวน 22 ศูนย์ฯ และลูกจ้าง/บุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม