ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 กันยายน 2562 (เวลา 09.30 น.) ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 การนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ในระยะ 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2562) มีผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์และให้ขวัญกำลังใจ ต้อนรับโดย ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 และคณะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม