กิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps)

วันที่ 16 กันยายน 2562 (เวลา 09.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Symposium แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co-5Steps) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพระดับห้องเรียน (งบแลกเป้าความสำเร็จ 2562) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการ จำนวน 27 โรงเรียน ประธานศูนย์เครือข่ายทั้ง 4 อำเภอ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะทำงาน รวมทั้งสิ้น 60 คน ร่วมกิจกรรม กล่าวคำรายงาน โดย ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม