กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษา

วันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ นิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษา เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุข ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย และโรงเรียนบ้านบ่อรัง สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม