กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษานิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษา

วันที่ 3 – 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ นิเทศติดตามเชิงประจักษ์สถานศึกษา เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ และอบายมุข ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย, โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ และโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 คลิกชมภาพเพิ่มเติม