OPEN CLASS ของสถานศึกษานำร่องต้นแบบ การประกันคุณภาพ ระดับห้องเรียน

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๓ มอบหมายให้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ซึ่งเป็นโครงการในลักษณะงบแลกเป้าความสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เครือข่ายสถานศึกษาระดับอำเภอ 4 เครือข่าย จำนวนโรงเรียน 27 โรง โดยขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจตามแนวทางการประสานแผนบูรณาการความร่วมมือ ประจำปี 2562 โดยมี นางเสาวภา หงส์ประภาวงศ์ ศึกษานิเทศก์ งานประกันคุณภาพ ร่วมกับคณะวิทยากรพี่เลี้ยงที่ปรึกษา IQA ประจำภูมิภาค คณะที่ 5 ประกอบด้วย 1. นายขจร เสวี (ขรก.บำนาญ) 2.ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี (มรภ.รำไพพรรณี) 3. ดร.สุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร (ผอ.โรงเรียนราชวินิต กทม.) พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามการดำเนินกิจกรรม OPEN CLASS การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนนำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม