สถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมายให้ นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษา และอบายมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่รับผิดชอบด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการนำเข้าข้อมูลกำลังพล ตามระบบ Nispa และระบบ Catas ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 188 โรงเรียนๆ ละ 2 คน โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวคำรายงาน ในภาคเช้า ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี และภาคบ่าย ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ คลิกชมภาพเพิ่มเติม