ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาและอบายมุข

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.00 น.) ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มอบหมาย นายสมหมาย ถาวรกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ป้องกันสารเสพติด เหล้าบุหรี่ในสถานศึกษาและอบายมุข เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์